Blog


google dynamic search ads

Jak optimalizovat dynamic search ads a rychle proniknout na další tržní segmenty? 

Dynamické reklamy vám pomohou automatizovat vaše PPC kampaně a inteligentní automatizací rozšířit zásah na širší publikum. Přinášíme několik tipů, jak dokážete zvýšit výkonnost dynamic search ads a nepřepálit rozpočet.

Automatizace se stala populárním buzzwordem nejen v marketingu. A nezůstává jen při mluvení. Při současných AI závodech proniká automatizace do všech koutů marketingových nástrojů a procesů. Google již nějakou dobu disponuje inteligentními algoritmy, které pomáhají posilovat PPC kampaně. A jedním z takových nástrojů jsou právě dynamic search ads (dynamické reklamy).

Co jsou dynamic search ads?

Dynamic search ads představují typ reklamy, který je součástí Google Ads. Dynamičnost spočívá v automatickém vytváření nadpisů a zároveň i přiřazení nejrelevantnější landing page na vašem webu podle zadaných klíčových slov nebo vyhledávaných frází.

Namísto tradičního předdefinování klíčových slov, u kterých se má objevovat vaše reklama ve vyhledávání, využívají dynamic search ads obsah, který již máte na svých stránkách. Reklama se tak zobrazuje uživatelům, a tedy vašim potenciálním zákazníkům, pokud informace, které vyhledávají nějakým způsobem, souvisí s tím, co máte na webu.

Díky tomu jsou dynamic search ads efektivním a flexibilním reklamním řešením, které vám může pomáhá oslovovat širší publikum. A tak zachycovat návštěvnost, která by vás mohla za normálních okolností při tradičních kampaních obejít.

google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads Help

Přínosy dynamických reklam

Pro malé a střední podniky je rozhodující zůstávat konkurenceschopnými, což znamená být v digitálním prostředí viditelní a relevantní. Dynamic search ads umožňuje vytvářet efektivní, cílené a vysoce výkonné kampaně bez potřeby detailního rešeršování a nastavování klíčových slov nebo neustálé manuální optimalizace kampaní

Využitím dynamic search ads můžete:

1. Maximalizovat svou online přítomnost

Dynamic search ads vám pomáhají vyplňovat mezery, které se mohou ve vašich kampaních objevit, pokud se vám nepodařilo provést důkladnou analýzu klíčových slov a nastavit adekvátní strategii. Relevantní reklama se vašemu cílovému publiku zobrazí, i když jste relevantní klíčová slova zapomněli zadat do nastavení PPC kampaně.

2. Šetřit čas a zdroje

Dynamic search ads pomáhá odbourávat čas, který byste věnovali manuálnímu nastavování a úpravě kampaně. Vy se tak budete moci věnovat strategickým úkolům s vyšší přidanou hodnotou.

3. Zůstat konkurenceschopnými

Dynamic search ads pomáhají především malým a středním podnikům konkurovat větším firmám, které disponují rozsáhlejšími rozpočty a zdroji. V tomto případě jde o investici s nezanedbatelnou návratností, obzvlášť když vezmete v úvahu i ulehčení od konstantního manuálního ladění PPC kampaní.

4. Zlepšit výkonnost reklamy

Algoritmy strojního učení dynamic search ads významně pomáhají zlepšit vaši viditelnost ve vyhledávání, což se projevuje i na vyšší míře prokliků (CTR) a lepší míře konverzí. A to je jedním z hlavních cílů vašich kampaní.

5. Automatická aktualizace textů reklam

Pokud pravidelně upravujete texty na svých stránkách, tyto změny se automaticky přenášejí i do textů dynamic search ads. Nemusíte tak zbytečně kontrolovat znění iv reklamních kampaních na Google Ads a vaše kampaně zůstávají stále aktuální.

google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads

Jak fungují dynamické reklamy?

Dynamické reklamy využívají technologii procházení webu od Googlu a algoritmy strojového učení. 

Standardní postup fungování je následující:

1. Google indexuje váš web: Google prohledává a indexuje váš web, aby pochopil jeho obsah a strukturu. Jedná se o standardní proces crawlování webových stránek.

2. Uživatel, a tedy váš potenciální klient, zadá klíčové slovo do vyhledávače: Když uživatel zadá do vyhledávače slovní spojení, které má nějaký souvislost s obsahem na vašich webových stránkách, Google začne vyhodnocovat relevanci vašich stránek vzhledem k hledanému slovnímu spojení.

3. Dynamické reklamy vygenerují reklamu přímo: Pokud je kterákoli vaše webová stránka považována za relevantní, algoritmy dynamic search ads automaticky vytvoří nadpis reklamy na základě zadaného klíčového slova nebo fráze a identifikují nejvhodnější landing page na vašem webu, kterou následně zařadí do připravované reklamy.

4. Reklamní aukce: Takto vygenerovaná reklama vstupuje do standardní aukce Google Ads, kde tradičně soutěží s ostatními reklamami cílenými na stejná nebo podobná klíčová slova.

5. Reklama se zobrazí vítězi aukce: Pokud vaše reklama vyhraje aukci, což závisí také na vaší strategii bidování, zobrazí se příslušnému uživateli. Pokud jej váš text a nabídka osloví nebo alespoň vzbudí zvědavost, jedním klikem se objeví na vaší stránce.

google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads

Osvědčené postupy a strategie maximalizace efektivnosti dynamic search ads

Spuštění dynamických reklam je jednoduchý krok jak můžete rozšířit zásah svých PPC kampaní. Jelikož hlavním zdrojem pro dynamic search ads jsou vaše stránky, je třeba je udržet vždy aktuální a správně optimalizované. Tento postup je nezbytný nejen pro dynamické PPC kampaně, ale také proto, aby stránky správně plnily svůj účel, jakmile se na nich objeví vaši potenciální zákazníci.

Váš web musí být proto dobře strukturovaný, přehledný a logickou organizací obsahu, která nebude zmást návštěvníky. Samozřejmostí je optimalizace stránek pro SEO včetně jedinečných a relevantních názvů a meta popisů pro každou stránku. Ujistěte se, že vaše landing page jsou vhodné pro mobilní zařízení, rychle se načítají a správně se zobrazují. Nezapomínejte také na jasné a přesvědčivé výzvy k akci (CTA) a příjemnou uživatelskou zkušenost (UX), které vám pomáhají zlepšovat optimalizaci míry konverzí (CRO).

Umíme vám však poradit i několik dalších tipů, jak dokážete ještě zvýšit výkonnost dynamických reklam:

 • Kategorizace webových stránek: Algoritmy Google kategorizují obsah vašeho webu do různých témat. Proto je důležité mít snadno srozumitelnou strukturu webu. Smysluplné rozdělení webové stránky na jasné kategorie je nezbytné především u e-shopů s velkým množstvím různorodých položek.
 • Vytváření dynamických zacílení: V nastavení dynamic search ads můžete definovat cílení reklamy. Kromě spolehnutí se na chytré algoritmy Google si také můžete připravit i své vlastní kategorie použitím informačního kanálu stránky (tzv. page feedu). Page feed použijete pro přesné určení, které URL adresy se mají použít ve vaší dynamic search ads kampani.
 • Možnosti cílení: Existuje několik možností cílení: „Všechny webové stránky“, „Konkrétní webové stránky“ nebo „Informační kanály stránek (page feed)“. Varianta „Všechny webové stránky“ je vhodná především pro menší webové stránky se specifickým sortimentem produktů nebo služeb. Možnost „Specifické webové stránky“ je skvělá, pokud chcete zacílit na webové stránky obsahující určitá slova v URL adrese nebo názvu stránky nebo máte-li na stránce hodně obsahu ve složité struktuře. Poslední varianta s page feedem vám poskytuje nejvyšší úroveň kontroly nad cílením kampaně.

Další tipy pro zefektivnění dynamických reklam

 • Page feed: Máte-li větší web nebo složitější obsah, měli byste zvážit použití page feedu. Jedná se o tabulku obsahující všechny URL adresy, na které chcete zacílit, přičemž každá má vlastní označení. Tímto způsobem máte pod kontrolou, jaké URL adresy a stránky jsou nejvhodnější pro kampaně dynamic search ads.
 • Vylučující (negativní) klíčová slova: Dynamic search ads mohou generovat návštěvnost pro irelevantní poptávky pokud nejsou správně nastaveny. Pravidelně kontrolujte přehled hledaných výrazů a v případě, že narazíte na irelevantní fráze nebo slovní spojení, přidejte je do seznamu negativních klíčových slov.
 • Úpravy bidovací strategie: Bidujte agresivněji na segmenty, které ve vašem případě povedou s největší pravděpodobností ke konverzi. V rámci této strategie zkontrolujte na jakých teritoriích se vašim reklamám daří nejvíce, v jakých hodinách přesně, na jakých typech zařízení a nezapomínejte si prohlédnout i další kategorie.
 • Dynamic search ads a klíčová slova spolu: dynamic search ads vám mohou pomoci vyplnit mezery při pokrytí všech relevantních klíčových slov. Spuštění dynamic search ads spolu s kampaněmi založenými na předdefinovaných klíčových slovech vám pomůže rozšířit dosah vašich reklam.
 • Vyloučení nevýkonných URL nebo kategorií: Po spuštění kampaní s dynamic search ads si pravidelně kontrolujte analytiku. Po nějaké době si všimnete, že některé stránky nebo kategorie budou výkonnostně zaostávat za ostatními. I vzhledem k vašim rozpočtovým možnostem zvažte, zda je nevyloučíte ze zacílení dynamic search ads a nevyužijete tyto prostředky na podporu výkonnějších stránek.
google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads

Jak měřit výkon dynamic search ads a dosáhnout lepších výsledků

Sledování a vyhodnocování reklamních kampaní je nezbytné pro zajištění efektivního nakládání s rozpočtem i pro identifikaci příležitostí ke zlepšení běžících kampaní. Proto byste se měli zaměřit na sledování klíčových ukazatelů výkonnosti, analyzovat je a v závislosti na výsledcích i přijmout adekvátní opatření. 

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Chcete-li měřit úspěšnost svých kampaní s dynamic search ads, toto jsou klíčové ukazatele výkonnosti:

 • Míra prokliků (CTR): Procento uživatelů, kteří kliknou na vaši reklamu po jejím zobrazení ve vyhledávání, což je indikátorem relevance a také atraktivnosti vaší reklamy pro cílovou skupinu.
 • Konverzní poměr: Procento uživatelů, kteří po kliknutí na vaši reklamu dokončí požadovanou akci na vašem webu (např. něco koupí v e-shopu nebo vyplnění kontaktní formulář).
 • Cena za proklik (CZK): Průměrná částka, kterou zaplatíte za každé kliknutí na vaši reklamu, což vám pomůže měřit efektivitu vašich výdajů na reklamu.
 • Návratnost výdajů na reklamu (ROAS): Výnosy generované z vašich reklamních kampaní v porovnání s náklady na provoz těchto kampaní. Tento údaj vám pomáhá vyhodnocovat celkovou efektivitu vaší kampaně.

Jak zlepšit míru prokliků (CTR)

 • Relevantnost a atraktivnost textu reklamy: Ujistěte se, že popisy jsou relevantní a poutavé pro širokou škálu vyhledávacích dotazů. Vhodným copywritingem si zvyšujete šanci oslovení vašich klientů a tím i zvýšení prokliků.
 • Rozšíření dynamic search ads: Stejně jako se doporučuje využívat rozšíření u běžných PPC kampaní, toto doporučení se vztahuje i na dynamic search ads. Nezapomínejte na odkazy na další podstránky, strukturované úryvky, kontaktní formulář či telefonní kontakt.

Jak zvýšit míru konverzí 

 • Optimalizace webových stránek: Ujistěte se, že jsou vaše webové stránky aktualizovány a správně optimalizovány pro konverze. Landing page by měly být relevantní pro reklamy a cesta zákazníka na vašem webu by měla být jednoduchá a intuitivní. V případě nedostatečného výkonu zkuste upravit UX nebo design webu.
 • Retargeting: Stejně jako u rozšíření reklamy, i při retargetingu platí, že byste jej měli využívat již za běžných okolností. I proto byste jej neměli opomenout ani při dynamic search ads. Tak se vám podaří přivádět zpět uživatele, kteří navštívili vaši webovou stránku, ale při předchozí návštěvě neuskutečnili konverzi. Můžete vytvořit reklamy cílené výhradně na vracející se uživatele a odlišit se tak od širšího publika, které zatím nezná vaši značku nebo produkty.

Znížení ceny za klik

 • Strategie bidování: K optimalizaci CZK použijte strategie automatického bidování, jako je například maximalizace kliknutí.
 • Skóre kvality: Optimalizujte své webové stránky podle relevance a rychlosti načítání. Vyšší skóre kvality vám sníží cenu za proklik.

Jak zlepšit návratnost výdajů na reklamu (ROAS)

 • Sledování konverzí: Ujistěte se, že máte správně nastaveno sledování konverzí v GTM. To vám umožní přesně měřit ROAS.
 • Optimalizace cenových nabídek: Optimalizujte své cenové nabídky na základě výkonnosti svých reklam. Nabízejte vyšší ceny pro reklamní sestavy nebo kategorie, které mají dobrou výkonnost, a snižte maximální cenu za klik u málo výkonných nebo méně relevantních kategorií.
 • Ziskovost produktu nebo služby: Při nastavení kategorií upřednostňujte produkty nebo služby, které vám přinášejí vyšší zisky. I díky tomu se vám podaří dosáhnout lepší návratnosti prostředků investovaných do PPC kampaní.
google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads

Jak využilo Trivago dynamické reklamy

Trivago potřebovalo rychle rozšířit pokrytí své kampaně ve vyhledávání na všech trhů přes spoustu longtailových klíčových slov. Společnost využívala Google Ads pro vybudování své pozice jako globální značky pro cestovatele prostřednictvím tradičních kampaní ve vyhledávání. Ale v roce 2015 se Trivago rozhodlo tuto strategii doplnit a využít dynamic search ads kampaně ke zvýšení své viditelnosti ve vyhledávání na nových i již etablovaných trzích.

Trivago vytvořilo dynamic search ads kampaně pro všechny trhy, využilo doporučené kategorie a použilo automatizované bidování zaměřené na konverze. S pomocí dynamic search ads firma rychle a efektivně pokryla chybějící klíčová slova a rozšířila dosah svých kampaní ve vyhledávání. Dynamická reklama umožnila společnosti generovat delší, relevantnější názvy reklam na základě specifického vyhledávání uživatelů. Díky přizpůsobení šablony své reklamy pro doporučené kategorie dokázala firma oslovit cestovatele správnou reklamou ve správný moment.

Kampaně s dynamickou reklamou přinesly dobré výsledky především na rozvíjejících se trzích. Firma zaznamenala až o 140% vyšší míru prokliku na reklamy ze svých dynamic search ads kampaní ve srovnání s běžnými PPC reklamami pro stejná klíčová slova. Novější trhy také zaznamenaly významné zvýšení konverzí, zatímco na trzích, kde byla firma etablována se podařilo snížit akviziční náklady na získání zákazníka (CPA). 

Nepodařilo se vám naplnit obchodní očekávání ani s dynamickými reklamami? Naši zkušení odborníci vám pomohou optimalizovat strategii dynamických PPC kampaní pro lepší výkon a více konverzí. Napište nám.

 nextlevel@monkeymedia.sk  

   +421 910 954 999

© MONKEYMEDIA 2022


 nextlevel@monkeymedia.sk      +421 910 954 999© MONKEYMEDIA 2022
0:00
0:00