PODMÍNKY OCHRANY SOUKROMÍ

Vážené subjekty,


v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracovávání Vašich osobních údajů Vám tímto poskytujeme podrobné informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v podmínkách naší organizace ao tom, jaká práva jako dotčené osoby máte. Tím si zároveň ve smyslu článku. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) vůči Vám plníme informační povinnost. Podmínky ochrany soukromí jsou určeny pro všechny návštěvníky a uživatele na webové stránce www.monkeymedia.sk (dále jen „internetová stránka“).Dotčenými osobami, jejichž osobní údaje v internetové stránky a jejích podstránek zpracováváme jsou:i. návštěvníci internetové stránky;

I KDO JSME?

Provozovatelem je společnost Monkeymedia sro, se sídlem Stúrova 434/42, 920 41 Leopoldov, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro. 50433/T, IČ: 53130251, DIČ: 2121278236 (dále jen „MONKEYMEDIAneboprovozovatel“).

II. JAKÉ JSOU NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE?

Máte-li jakékoli připomínky, dotazy či žádosti týkající se používání Vašich osobních údajů nebo máte-li jakýkoliv dotaz týkající se těchto Podmínek ochrany soukromí osobních údajů, kontaktujte nás na korespondenční adrese MONKEYMEDIA následovně: MONKEYMEDIA, sro Štúrova 434/42 920 41 Leopoldovo. Tel.: +421 903 489 499

E-mail: nextlevel@monkeymedia.sk S cílem posilovat záruky a právní garance Vašich práv a svobod při zpracovávání Vašich osobních údajů jsme pověřili do funkce i koordinátora ochrany osobních údajů, Miroslav Raško, který dohlíží na zákonnost jejich zpracování, přičemž Vám je k dispozici prostřednictvím výše uvedeného e-mailu a telefonního čísla nebo na výše uvedené korespondenční adrese s označením zásilky: „k rukám koordinátora pro ochranu osobních údajů„. Koordinátor ochrany osobních údajů je zároveň Vaším kontaktním bodem pro jakékoli dotazy, případně žádosti týkající se ochrany osobních údajů. V případě, že máte zájem získat podrobnější informace, než jsou uvedeny v jednotlivých podmínkách ochrany, obraťte se prosím na koordinátora ochrany osobních údajů.

III. ODKUD SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Obecně můžete internetovou stránku navštívit, aniž byste nám poskytli informace o Vaší totožnosti, resp. aniž byste o sobě prozrazovali jakékoli informace. Naše internetové servery shromažďují IP adresy z IT důvodů, které vám umožňují připojit se na naši platformu a poskytnout Vám naše služby. Vaše osobní údaje však zadáváte dobrovolně do registračního formuláře pro Servis na uvedené internetové stránce. Vaše osobní údaje můžeme získávat i od třetích stran, jako jsou například naši obchodní partneři a organizace, agentury pro boj proti podvodům, sankční seznamy nebo seznamy politicky exponovaných osob a veřejné rejstříky, pokud je to možné a právně přípustné.

IV. K ČEMU TYTO INFORMACE O VÁS POUŽÍVÁME (ÚČELY) A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ?

 

Dotčená osoba Shromažďované údaje Účely shromažďování Právní základ Doba uchovávání
Návštěvník internetové stránky IP adresy, název domény, verze Vašeho prohlížeče a operačního systému, provozní údaje, webové protokoly identifikace webových pořadů, informace o výchozím jazyce, ve kterém uživatel používá nástroje pro správu služeb oprávněný zájem na měření používání a zlepšení obsahu internetové stránky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) po odhlášení se z internetové stránky jsou údaje vymazány
Kontaktní osoba, statutární orgán, zástupce zákazníka Servisu Běžné kontaktní a identifikační údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, identifikační údaje zaměstnavatele, telefonní číslo, e-mailová adresa, Informace vyplývající z obchodního rejstříku nebo jiného veřejně dostupného rejstříku v případě členů statutárních orgánů a kontrolních orgánů v rozsahu, Údaje zplnomocněné osoby a osoby podepsané na plné moci v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, typ identifikačního dokladu podepsaných osob (v případě úředního osvědčení plné moci) v případě zastupování dodavatele na základě plné moci,Jakékoliv jiné osobní údaje, pokud jejich zpracování je nezbytné k realizaci práv a povinností vyplývajících z dodavatelských smluv ak dalším účelům podle těchto podmínek ochrany. Plnění smlouvy. Jde o výkon práv a povinností ze smluvního vztahu mezi MONKEYMEDIA a odběrateli.Plnění našich povinností vyplývajících z platných právních předpisů. Může se stát, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, abychom splnili naši zákonnou povinnost, resp. abychom splnili rozhodnutí příslušného veřejného orgánu nebo soudu (tj. uchovávání registraturních záznamů během běhu retenčních lhůt, apod.). Efektivní komunikace a zabezpečení smluvních aktivit. Marketingové účely. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i pro účely zasílání newsletterů a alertů, průzkumů nebo jiné přímé marketingové komunikace týkající se různých služeb a produktů MONKEYMEDIA. Vyřizování agendy práv dotčených osob. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud se nás obrátíte jako dotyčná osoba a uplatníte vůči nám svá práva vyplývající z předpisů na ochranu osobních údajů. Uplatňování a obhajoba právních nároků. Vaše osobní údaje zpracováváme iv případě, že jsme stranou ve sporu vedené námi nebo proti nám. předsmluvní vztahy a plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) plnění zákonných povinností podle zvláštních předpisů a oprávněný zájem provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). oprávněný zájem na zajištění efektivní komunikace a plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). váš souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). plnění zákonné povinnosti provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). oprávněný zájem MONKEYMEDIA, a to na ochraně dobrého jména, majetkových zájmů či finanční stability MONKEYMEDIA (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Zpravidla 10 let ode dne zániku platnosti závazkově-právního vztahu, pokud zvláštní předpis neukládá uchování údajů po delší dobu.

 

V. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES


Co jsou Cookies? Soubor cookie je malý soubor, který se na vašem počítači ukládá lokálně, když navštívíte webové stránky. Soubory cookie také umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Nezahrnují žádné osobní údaje a nelze vás prostřednictvím nich identifikovat na webových stránkách třetích stran.Používání souborů Cookies?Vyjádřením aktivního souhlasu vyjadřujete souhlas s používáním Cookies na naší internetové stránce (neplatí pro nezbytné Cookies). MONKEYMEDIA v současnosti používá soubory Cookies pro účely vysvětlené níže. Pokud MONKEYMEDIA bude v budoucnu používat jiné soubory pro účely poskytování dodatečných a lepších služeb, uživatel o tom bude příslušným způsobem informován.Jaké cookies používáme a proč?Používáme nezbytné (technické) cookies, které umožňují základní funkce fungování naší internetové stránky a bezpečný přístup k internetové stránce. Naše internetová stránka nemůže bez těchto cookies fungovat. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezvadný chod stránek. K takovému zpracování údajů dochází v souladu s ustanovením § 55 ods. 5 Zákona čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích. Jedná se o následující cookies:

Jak lze změnit nastavení cookies? Cookies můžete přijmout nebo odmítnout – včetně těch, které se používají ke sledování internetových stránek – výběrem vhodných nastavení pro váš prohlížeč. Můžete nastavit prohlížeč, aby vás upozornil, když dostanete nový soubor cookie, nebo je zcela zablokovat. Více informací o tom, jak lze spravovat cookies policy nejvíce používanými prohlížeči se dozvíte:

  • Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

  • Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

  • Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

  • Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/16442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  • Opera:

https://help.opera.com/cs/latest/

  • Apple Safari:

https://support.apple.com/en-gb/safari

VI. POUČENÍ O POVINNOSTI NEBO DOBROVOLNOSTI POSKYTNOUT POŽADOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE:

V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů plnění naší zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmítnete poskytnout Vaše osobní údaje může to vést ke vzniku škody, jejíž náhradu si můžeme vůči Vám uplatňovat (např. pokud by nám v příčinné souvislosti s nesplněním naší povinnosti byla uložena sankce). V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uzavření nebo plnění smluvního vztahu a Vy nám odmítnete poskytnout Vaše osobní údaje, může to vést ke zmaření možnosti vstoupit do závazného smluvního právního vztahu s MONKEYMEDIA. V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů souhlas se zpracováním podle Čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. a) GDPR, můžete jej kdykoli odvolat, přičemž jste oprávněni použít stejný způsob, jakým jste nám souhlas udělovali. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro požadované účely nikdy nepodmiňujeme možností uzavřít s námi smluvní vztah. 1 písm. f) GDPR, jste povinni toto zpracování strpět, ale máte vůči němu právo podat námitku. Více se o tomto právu dozvíte ve zvláštní části níže. V případě, že je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu dle čl. Čl. 1 písm. e) GDPR, jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za podmínek stanovených v tomto dokumentu.

VII. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mezi příjemce patří zejména (i) externí společnosti zajišťující služby při vývoji a podpoře interních systémů, poskytovatelé hostingu, poskytovatelé služeb datového centra, poskytovatelé cloudových služeb, (ii) doručovatelé a společnosti poskytující kurýrní služby, (iv) advokátní kanceláře, soudy a exekutorské úřady zapojené do procesu vymáhání naší pohledávky vůči Vaší osobě v případě, pokud si nesplníte vůči MONKEYMEDIA splatné peněžní závazky a nebudete pozitivně reagovat na naši nabídku mimosoudního urovnání. Další osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji jsou zaměstnanci MONKEYMEDIA postupech zákonného a bezpečného zpracování Vašich osobních údajů. Všichni zaměstnanci MONKEYMEDIA jsou právně zavázáni dodržovat mlčenlivost o Vašich osobních údajích.Bližší informace o našich aktuálních příjemcích (včetně zprostředkovatelů) Vám kdykoli na vyžádání poskytne náš koordinátor ochrany osobních údajů. V případě zprostředkovatelů MONKEYMEDIA zajistilo zvýšení právních záruk pro ochranu Vašich osobních údajů uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů (DPA) v souladu s čl. Čl. 3 GDPR.Vaše osobní údaje jsme povinni poskytnout i oprávněným orgánům veřejné moci v případě výkonu jejich zákonných oprávnění podle příslušných zvláštních zákonů (např. vyšetřování policie, Úřadu na ochranu osobních údajů, soudů apod.), které však nemají postavení příjemců ve smyslu GDPR .

VIII. UŽIVATELÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY VE VĚKU 16 LET A MÉNĚ

Pokud je vám méně než 16 let, požádejte prosím dříve, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje, Vaše rodiče, či jiné zákonné zástupce o souhlas. Bez udělení takového souhlasu nejste oprávněni nám Vaše osobní údaje poskytnout.

IX. PŘENOS DO TŘETÍCH ZEMÍ:

Vaše osobní údaje nepřenášíme do žádné třetí země mimo EU/EHP. Nicméně v případě jakéhokoliv případného přenosu do třetí země mimo EU/EHP Vám garantujeme, že jsme zajistili, aby byly přijaty přiměřené záruky v čl. 44 a násl. GDPR. Některé země mimo EHP byly schváleny Evropskou komisí jako země poskytující v podstatě rovnocennou ochranu právním předpisům EU na ochranu osobních údajů, a proto při přenosu nejsou vyžadovány žádné dodatečné záruky na přenos osobních údajů do těchto jurisdikcí (celý seznam viz zde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).V zemích, které toto schválení nezískaly (např. Rusko), budeme v případě potřeby požadovat buď Váš souhlas s přenosem nebo přenos proběhne v souladu se standardními smluvními podmínkami, které schválila Evropská komise a které ukládají stejné povinnosti týkající se ochrany údajů přímo příjemci , pokud není příslušnými právními předpisy na ochranu údajů povoleno uskutečnit tento přenos bez takových formalit.

X. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ:

Ne, v MONKEYMEDIA ani u žádného jeho zprostředkovatele nedochází k profilování ani automatizovanému rozhodování.

XI. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB:

Podle platných právních předpisů o ochraně údajů máte jako dotyčná osoba následující práva:a) Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud není z Vaší strany požadováno jinak. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.

b) Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

c) Právo na vymazání – za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již více nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

d) Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní informace. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní informace, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že již Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

e) Právo na přenosnost údajů –za určitých okolností máte právo požádat nás o předání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru.

f) Právo namítat– máte právo vznést námitky vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní důvod pro zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

g) Práva související s automatizovaným rozhodováním – máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek.

h) Právo odvolat souhlas –v případech udělení Vašeho souhlasu ke zpracování osobních údajů máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.

i) Právo podat stížnost na dozorový orgán nebo domáhat se soudní ochrany – jako dotčená osoba máte také právo kdykoli podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR (více informací lze nalézt na webové stránce (gov.sk) nebo se obrátit se žalobou na příslušný soud.

Jak a kde podat Vaši žádost?Každá žádost o výkon práva dotčené osoby podle GDPR může být uplatněna (i) na základě písemné a vlastnoručně podepsané žádosti zaslané na adresu sídla společnosti MONKEYMEDIA k rukám koordinátora ochrany osobních údajů, (ii) elektronickou poštou na e-mailové adrese společnosti MONKEYMEDIA s důvěryhodným elektronickým podpisem, (iii) osobně v sídle společnosti MONKEYMEDIA nebo (iv) jakýmkoli jiným způsobem. Tímto postupem není dotčeno Vaše právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete vždy odvolat tak snadno, jak jste nám jej udělili (např. pokud jste souhlas udělili elektronicky, vždy jej můžete odvolat i e-mailem nebo aplikací bez potřeby zasílání písemné žádosti na adresu sídla MONKEYMEDIA).Doporučujeme u každé žádosti co nejpodrobněji vysvětlit, jaké právo ve smyslu GDPR uplatňujete, jaké jsou Vaše identifikační údaje (k ověření totožnosti) příp. jakých účelů a údajů se žádost týká. Při příliš všeobecných žádostech musíme žádat upřesnění. Dovolujeme si Vás upozornit, že při vyřizování Vaší žádosti o výkon práva dotčené osoby podle GDPR a ostatních příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů Vás můžeme požádat o důvěryhodné ověření Vaší totožnosti, a to zejména v případě, že budete žádat o výkon svého práva jiným způsobem než písemným dopisem s vlastnoručním podpisem, elektronickou poštou s důvěryhodným elektronickým podpisem nebo osobně v sídle MONKEYMEDIA (tj. např. v případech běžných e-mailových žádostí nebo telefonátů).Jak a kdy bude vyřízena Vaše žádost? Každá Vaše žádost o výkon práva dotyčné osoby doručená MONKEYMEDIA bude individuálně a kompetentně posouzena, přičemž o výsledku Vás budeme vždy informovat nejpozději do jednoho (1) měsíce od přijetí žádosti. Proces vyřízení žádosti spojené s výkonem práva dotyčné osoby podle GDPR a ostatních příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů je bezplatné. Pokud je Vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že se opakuje, jsme oprávněni účtovat si přiměřený poplatek, který zohledňuje administrativní náklady. spojené s poskytnutím požadovaných informací. Při opakované žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo účtovat z tohoto důvodu přiměřený poplatek za administrativní náklady. GDPR stanoví všeobecné podmínky výkonu Vašich jednotlivých práv. Jejich existence však automaticky neznamená, že při uplatňování jednotlivých práv jim bude z naší strany vyhověno, neboť v konkrétním případě se mohou uplatňovat i výjimky, resp. některá práva jsou navázána na konkrétní podmínky, které nemusí být v každém případě splněny. Vaší žádostí týkající se konkrétního práva se budeme vždy zabývat a zkoumat z hlediska právní úpravy a naší interní politiky pro vyřizování podnětů dotyčných osob. stížnost dozorčímu orgánu nebo uplatnit soudní prostředek nápravy přímo u příslušného soudu. Pokud MONKEYMEDIA nebude příslušné k posouzení Vaší žádosti o výkon práva dotčené osoby, bude Vaše žádost neprodleně postoupena příslušnému provozovateli.

XII. ZMĚNA PODMÍNEK:

Informace, které jsme Vám povinni s ohledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. MONKEYMEDIA proto pravidelně tento dokument reviduje a aktualizuje. Aktuální verze je vždy dostupná na internetové stránce. Tato verze byla vydána dne 16.3.2021

XIII. Zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailový kontakt a telefonický kontakt, za účelem zasílání newsletterů a alertů, průzkumů nebo jiné přímé marketingové komunikace týkající se různých služeb a produktů, které provozovatel poskytuje, a to na dobu 5 let nebo do momentu odvolání svého souhlasu. Provozovatelem je společnost MONKEYMEDIA sro, se sídlem Štúrova 434/42 920 41 Leopoldov, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Obchodní rejstřík Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č.j. 50433/T, IČ: 53130251, DIČ: 2121278236, e-mailová adresa: nextlevel@monkeymedia.sk, telefonický kontakt: +421 903 489 499 (dále i jen „MONKEYMEDIA“). Udělení souhlasu je dobrovolné. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoli svobodně odvolat, a to zcela nebo zčásti (i) zasláním e-mailu o odvolání souhlasu na adresu info@MONKEYMEDIA.cz nebo (ii) zasláním písemného oznámení o odvolání souhlasu na adresu sídla MONKEYMEDIA . Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu není dotčena. Další informace o zpracování osobních údajů MONKEYMEDIA a třetími stranami včetně informací o právech dotčených osob jsou součástí Podmínek ochrany soukromí, které jsou dostupné výše

XIV. Mám více než 16 let

Potvrzuji, že je mi více než 16 let nebo že zákonný zástupce dal souhlas se zpracováním mých osobních údajů v souvislosti s nabídkou zboží a služeb provozovatele.

 

0:00
0:00