Všeobecné obchodní podmínky společnosti Monkeymedia sro pro poskytování služeb

 

Článek I.

Úvodní ustanovení a vymezení základních pojmů

 

 1. Společnost Monkeymedia sro, IČ: 53130 251, se sídlem Štúrova 434/42, 920 41 Leopoldov, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, odd. Sro, vložka č.1 50433/T (dále jen „Poskytovatel“) je zejména poskytovatelem reklamních a marketingových služeb, počítačových služeb a služeb souvisejících s počítačovým zpracováním údajů (dále také „služby“).
 2. Zájemcem je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o služby Poskytovatele a která požádala Poskytovatele o poskytování služeb na základě objednávky nebo požádala Poskytovatele o uzavření smlouvy.
 3. Klientem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu a/nebo která potvrdila Závaznou objednávku.
 4. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele (dále jen „VOP“) je zejména úprava podmínek poskytování služeb Poskytovatele Klientům, jakož i úprava vzájemných práv a povinností Poskytovatele a Klienta.
 5. Návrhem Smlouvy pro účely těchto VOP se rozumí projev vůle Poskytovatele směřující k uzavření určité smlouvy s Poskytovatelem zejména smlouvy o dílo, licenční smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o spolupráci. Návrhem Smlouvy se rozumí i potvrzení Poskytovatele o přijetí objednávky včetně uvedení navrhované ceny a lhůty pro poskytnutí objednaných služeb Poskytovatelem (dále i „Návrh Smlouvy“).
 6. Objednávka se stává pro Zájemce závaznou okamžikem vyjádření souhlasu Zájemce s navrhovanou cenou alehotou na poskytnutí objednaných služeb uvedenou v rámci potvrzení Poskytovatele o přijetí objednávky (dále jen „Závazná objednávka“).
 7. Smlouvou se rozumí jakákoli smlouva v listinné podobě, uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem. V případě, že Poskytovatel poskytuje služby Klientovi na základě Závazné objednávky, aniž by byla mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřena určitá smlouva v listinné podobě, za smlouvu mezi Poskytovatelem a Klientem se považuje Závazná objednávka včetně jakýchkoli dalších ujednání mezi Poskytovatelem a Klientem.
 8. Smlouva je uzavřena dnem jejího podepsání smluvními stranami. Smlouva může být uzavřena i na dálku dnem Závazné Objednávky Zájemce, doručené Poskytovateli e-mailem nebo jiným prokazatelným způsobem. Uzavřením smlouvy vzniká mezi Poskytovatelem a Klientem smluvní vztah se vzájemnými právy a povinnostmi.
 9. Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí zejména smlouvou, těmito VOP, ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“). č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a jinými obecně závaznými právními předpisy.
 10. Ceníkem se rozumí sazebník cen Poskytovatele za poskytované služby.
 11. Pro účely řádného plnění smluvních povinností je Klient je povinen oznámit Poskytovateli kontaktní osobu, která bude jménem Klienta s Poskytovatelem komunikovat, které bude Poskytovatel doručovat písemnosti. Klient se zavazuje neprodleně oznámit Poskytovateli každou změnu kontaktní osoby.

 

Článek II.

Objednání Služeb

 

 1.  Zájemce si může u Poskytovatele objednat služby, které Poskytovatel nabízí na své webové stránce. Klient si může u Poskytovatele objednat i jiné služby, a to po předchozí vzájemné dohodě Zájemce a Poskytovatele.
 2. Zájemce si může objednat služby u Poskytovatele emailem na adrese: nextlevel@Monkeymedia.sk nebo miroslav@Monkeymedia.sk nebo dominik@Monkeymedia.sk.Zájemce si může objednat služby u Poskytovatele i písemně zasláním objednávky na adresu sídla společnosti nebo vyplněním formuláře na webové stránce Poskytovatele.
 3. Každá objednávka Zájemce musí obsahovat: v případě fyzické osoby jméno a příjmení, adresu bydliště, emailovou adresu a telefonický kontakt, datum objednávky a uvedení služeb, o jejichž poskytování má zájem včetně data realizace předmětných služeb; v případě právnické osoby obchodní jméno, sídlo, fakturační adresu, IČO, DIČ a DIČ v případě pokud je právnická osoba plátcem DPH, jméno a příjmení kontaktní osoby a její emailovou adresu a telefonický kontakt, datum objednávky a uvedení služeb, o jejichž poskytování má zájem včetně data realizace předmětných služeb.
 4. Poskytovatel potvrdí Zájemci doručení objednávky písemně nebo emailem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do -… (…………) pracovních dnů od doručení objednávky a současně oznámí Zájemci navrhovanou cenu a lhůtu pro poskytnutí objednaných služeb. Poskytovatel je oprávněn kdykoli po odeslání Návrhu smlouvy Zájemci Zájemce kontaktovat telefonicky nebo e-mailem za účelem ověření objednávky nebo doplnění případných požadovaných informací.
 5. V případě souhlasu Zájemce s Návrhem smlouvy je Zájemce povinen tento souhlas zaslat Poskytovateli písemně nebo emailem, a to bez zbytečného odkladu. Okamžikem vyjádření souhlasu Zájemce s Návrhem smlouvy se objednávka stává pro Zájemce závaznou (Závazná objednávka). V případě, že Zájemce s Návrhem smlouvy nesouhlasí, Zájemce je povinen tuto skutečnost oznámit Poskytovateli písemně nebo emailem; v daném případě je na dohodě stran, zda budou dále jednat o podmínkách uzavření smlouvy.
 6. Na základě závazné objednávky vznikne mezi Poskytovatelem a Klientem smluvní vztah, ze kterého smluvním stranám vyplývají vzájemná práva a povinnosti. Na základě Závazné objednávky je Klient povinen za jím objednané služby zaplatit cenu ve výši a lhůtě sjednané mezi stranami. –Klient je oprávněn zrušit Závaznou objednávku písemně nebo emailem na adresu ahoj@Monkeymedia.sk, avšak musí tak učinit nejpozději do 24 hodin ode dne zaslání objednávky Poskytovateli. Po ověření splnění podmínek zrušení Závazné objednávky Poskytovatel potvrdí Klientovi storno Závazné Objednávky, a to telefonicky nebo e-mailem. V případě, že již byla cena nebo její část za objednané služby Klientem uhrazena, Poskytovatel uhrazenou částku Klientovi vrátí zpět na bankovní účet Klienta nebo jiným způsobem, na kterém se vzájemně dohodnou.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo odmítnout Závaznou objednávku, a to zcela nebo z části, a to v případě, není-li ze strany Poskytovatele možné objednanou službu nebo její část poskytnout; v tom případě Poskytovatel Klientovi vrátí Klientům uhrazenou částku za služby, které Poskytovatelem nebudou poskytnuty, nebo Klientovi nabídne poskytnutí jiných služeb případně jiné řešení za předpokladu, že s tím Klient souhlasí. Poskytovatel je oprávněn zrušit Závaznou objednávku iv případě, že se nemůže s Klientem zkontaktovat důvody na straně Klienta.
 8. Klient zodpovídá za pravdivost a správnost údajů jím uvedených v objednávce nebo Závazné objednávce.
 9. V případě uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem v listinné formě, budou se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídit touto smlouvou, těmito VOP, ustanoveními Obchodního zákoníku, ustanoveními Občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy, přičemž v případě, že práva a povinnosti smluvních stran budou ve smlouvě sjednány odlišně od těchto VOP, mají ustanovení smlouvy přednost před těmito VOP.

 

Článek III.

Smlouva a podmínky jejího uzavření

 

 1. Uzavřením smlouvy s PoskytovatelemKlient vyjadřuje souhlas s těmito VOP a je jimi vázán. V případě odlišných ujednání ve smlouvě nebo Závazné objednávce a v těchto VOP mají smluvní ujednání nebo ujednání v Závazné objednávce přednost.
 2. Klient je povinen předložit Poskytovateli všechny dokumenty a poskytnout mu veškeré informace, o které Klienta Poskytovatel požádá a které jsou potřebné pro uzavření smlouvy.
 3. Poskytovatel je oprávněn za účelem uzavření smlouvy s Klientem ověřit si zákonným způsobem pravdivost údajů poskytnutých Klientem na základě předložení dokladů ze strany Klienta, jakož i Klientem poskytnutých identifikačních a jiných údajů. Osoba jednající jménem Klienta nebo Klientem uvedená kontaktní osoba je povinna prokázat svou totožnost, jakož i oprávnění jednat jménem Klienta.
 4. Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem v listinné podobě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem na dálku na základě Závazné objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení Závazné objednávky Poskytovateli.

 

Článek IV.

Rozsah, způsob a místo poskytování služeb

 

 1. Rozsah, způsob a místo poskytování služeb včetně lhůty pro poskytování služeb jsou uvedeny ve smlouvě nebo v Závazné objednávce.
 2. Podmínkou nezbytnou pro poskytování služeb ze strany Poskytovatele ve smluvně sjednaném rozsahu a kvalitě je zajištění zejména technických a administrativních podmínek ze strany Klienta a poskytnutí součinnosti Poskytovateli ze strany Klienta potřebné k poskytování služeb jakož i součinnosti, o jejíž poskytnutí Poskytovatel Klienta požádá.
 3. Během doby, kdy je Klient v prodlení se splněním podmínek uvedených v bodě 3 tohoto článku VOP nebo s poskytnutím součinnosti potřebné k poskytování služeb jakož i součinnosti, o jejíž poskytnutí Poskytovatel Klienta požádal, Poskytovatel není prodlení s plněním svých smluvních povinností

 

Článek V.

Lhůta pro poskytnutí služeb

 

 1.  Lhůty pro poskytnutí služeb jsou upraveny ve smlouvě nebo Závazné objednávce.
 2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro poskytnutí služeb, a to i opakovaně. Prodloužení lhůty pro poskytnutí služeb Poskytovatel oznámí neprodleně Klientovi, a to písemně nebo emailem. V případě nesouhlasu Klienta s prodloužením lhůty pro poskytnutí služeb je Klient oprávněn od smlouvy nebo závazné objednávky odstoupit.
 3. Poskytovatel oznámí Klientovi poskytnutí služeb písemně nebo emailem, a to zasláním zprávy (reportu), přičemž uvedeným oznámením se služby považují za poskytnuté. 

 

Článek VI.

Ceny za poskytování služeb a platební podmínky

 

 1.  Poskytovatel poskytuje služby Klientovi za cenu dohodnutou ve smlouvě nebo Závazné objednávce av souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 2. Cena za poskytování služeb je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
 3. K ceně za poskytování služeb bude účtována DPH v souladu s platnými právními předpisy.
 4. V případě, že budou ceny za poskytování služeb určeny v Ceníku, smluvní strany si mohou sjednat jiné ceny než ty, které jsou uvedeny v Ceníku.
 5. Není-li mezi Poskytovatelem a Klientem ve smlouvě nebo Závazné objednávce dohodnuto jinak, Poskytovatel vystaví Klientovi fakturu za poskytování služeb zpravidla k začátku fakturačního období se splatností 7 dnů od vystavení. Fakturačním obdobím je zpravidla jeden kalendářní měsíc, který začíná vždy první den kalendářního měsíce a končí poslední den kalendářního měsíce. V případě, že s poskytováním služeb začne nebo skončí v průběhu fakturačního období, cena za poskytování služeb se vyúčtuje jako alikvotní část za dané fakturační období.
 6. Poskytovatel je oprávněn vystavit Klientovi zálohovou fakturu na úhradu ceny služeb i před zahájením fakturačního období, pokud se na tom s Klientem předem dohodne nebo má-li Poskytovatel pochybnosti o tom, že Klient uhradí Poskytovateli cenu za poskytování služeb řádně a včas.
 7. Cena za poskytování služeb nebo jakýkoli peněžní závazek Klienta vůči Poskytovateli se považuje za uhrazený okamžikem připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele.
 8. Poskytovatel je oprávněn vyzvat Klienta v případě jeho prodlení s úhradou splatné faktury za poskytování služeb nebo jakéhokoli jiného splatného peněžního závazku formou upomínky, za kterou je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek ve výši 10 EUR.
 9. V případě prodlení Klienta se zaplacením jakéhokoli splatného peněžního závazku Klienta vůči Poskytovateli má Poskytovatel nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Nárok Poskytovatele na náhradu škody není zaplacením úroku z prodlení dotčen.

 

Článek VII.

Práva a povinnosti Poskytovatele

 

 1. Poskytovatel je povinen poskytovat služby řádně a včas a v požadované kvalitě v souladu se smlouvou nebo Závaznou objednávkou, předkládat Klientovi přehledné a srozumitelné vyúčtování služeb, zpracovávat osobní údaje Klientů podle Článku X. těchto VOP, poskytovat služby v souladu se smlouvou nebo Závaznou objednávkou, informovat Klienta o změnách mající vliv na poskytování služeb, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi dozvěděl.
 2. Poskytovatel má zejména právo na zaplacení ceny za poskytnutí služeb Klientovi řádně a včas, na náhradu škody způsobené Poskytovateli Klientem, na ověření pravdivosti údajů poskytnutých Klientem na základě předložení dokladů ze strany Klienta a identifikačních údajů Klienta, vystavit Klientovi zálohovou fakturu ještě před zahájením fakturačního období. uvádět obchodní jméno Klienta ve svých propagačních a marketingových materiálech, případně na webové prezentaci svých služeb a Klient uzavřením smlouvy s Poskytovatelem poskytuje Poskytovateli souhlas k uvedení jeho obchodního jména pro uvedené účely, přerušit nebo omezit poskytování služeb v souladu s článkem XIV. těchto VO

 

Článek VIII.

Práva a povinnosti Klienta

 

 1. Klient je zejména povinen užívat poskytované služby výlučně v souladu se zákonem, smlouvou a VOP, dodržovat zásady správného užívání služeb, dodržovat principy dobrých mravů a veřejného pořádku, uhrazovat cenu za poskytování služeb řádně avčas v souladu se smlouvou nebo Závaznou objednávkou a těmito VOP, sdělovat Poskytovateli písemně nebo e-mailem veškeré změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů a veškeré informace, které mohou mít vliv na plnění smluvních povinností a na požádání Poskytovatele předložit doklad prokazující takové změny, poskytovat Poskytovateli součinnost, potřebnou k plnění smluvních povinností jakož i součinnost, kterou Klienta Poskytovatel požádá, provést všechna potřebná opatření k zamezení možného zneužití poskytovaných služeb třetími osobami.
 2. Klient má právo na poskytování služeb řádně avčas a za dohodnutou cenu, v rozsahu a dle specifikace dohodnuté ve smlouvě nebo Závazné objednávce, na bezúplatné odstranění vad poskytovaných služeb v případě a za podmínek uvedených v článku těchto VOP, na přiměřenou slevu z ceny za poskytování služeb v případě a za podmínek uvedených v článku XIII. těchto VOP, k ukončení smlouvy v případě a za podmínek uvedených v článku XV. těchto VOP.

 

Článek IX.

Provozní údaje

 

 1. Provozní údaje jsou údaje vztahující se na Klienta a na konkrétní přenos informací v síti a vznikající při tomto přenosu, které se zpracovávají pro účely přenosu zprávy v síti nebo pro účely fakturace.
 2. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat provozní údaje Klienta pro účely poskytování služeb Klientovi nebo fakturace.
 3. Není-li dále uvedeno jinak, Poskytovatel je oprávněn provozní údaje Klienta zpracovávat na základě zákona o elektronických komunikacích i bez souhlasu Klienta za účelem poskytování služby, jejího vyúčtování a fakturace, zodpovězení otázek Klienta, vyřizování reklamací, zjišťování protiprávních jednání a poskytování součinnosti oprávněným orgánům státu. podle příslušných ustanovení zákona o elektronických komunikacích nebo jiných právních předpisů.
 4. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat provozní údaje Klienta bez jeho souhlasu i pro jiné účely a v jiném rozsahu, pokud to dovoluje nebo stanovuje zákon o elektronických komunikacích nebo jiný právní předpis.
 5. Poskytovatel je oprávněn v nezbytném rozsahu zpracovávat a uchovávat provozní údaje podle během platnosti a účinnosti smlouvy, jakož i po jejím ukončení, je-li to nezbytné pro dosažení účelu zpracování, zejména pro účely fakturace, přijímání a evidence plateb, evidence, vymáhání a postupování pohledávek, vyřizování stížností a reklamací Klienta, jakož i na uplatnění práv nebo plnění povinností stanovených právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn i uchovat provozní údaje v nezbytném rozsahu až do uplynutí lhůty, během které je možné právně napadnout vyúčtování služeb nebo si uplatnit nárok na úhradu za služby Poskytovatelem. V případě zahájení reklamace, mimosoudního řešení sporu příslušným úřadem nebo soudního řízení o vyúčtování služby nebo o kvalitu poskytnuté služby, případně jde-li o spory týkající se propojení sítí, je Poskytovatel oprávněn v nezbytném rozsahu uchovávat provozní údaje až do pravomocného ukončení uvedených řízení a do uplynutí lhůt pro využití opravných prostředků proti rozhodnutím vydaným v těchto řízeních.
 6. Poskytovatel může zpracovávat provozní údaje Klienta pro účely marketingu služeb nebo pro účely zabezpečení služeb s přidanou hodnotou pouze s jeho předchozím souhlasem, přičemž je povinen informovat Klienta před získáním jeho souhlasu o druhu provozních údajů, účelu zpracování provozních údajů ao době zpracování těchto údajů. Klient může svůj souhlas, který dal ke zpracování provozních údajů pro uvedené účely, kdykoli odvolat.
 7. Zpracovávat provozní údaje mohou pouze osoby jednající z pověření nebo na základě plné moci Poskytovatele v rozsahu nezbytném pro účely zabezpečení řízení provozu sítě, služby, nebo sítě a služby, fakturace, vyřizování otázek uživatele, odhalování protiprávních jednání, poskytování součinnosti jiným orgánům státu, marketingu služeb nebo poskytování služby s přidanou hodnotou.

 

Článek X.

Ochrana osobních údajů

 

 1.  Osobními údaji jsou pro účely těchto VOP zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, sídlo, datum narození, identifikační číslo, číslo identifikačního dokladu, emailová adresa a telefonní číslo, IP adresa. Klient který je fyzickou osobou, uzavřením smlouvy potvrzuje, že osobní údaje poskytl Poskytovateli dobrovolně a že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Zájemce, který je fyzickou osobou, odesláním objednávky potvrzuje, osobní údaje poskytl Poskytovateli dobrovolně a že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.
 2. Poskytovatel shromažďuje, zpracovává, uchovává a vymazává veškeré osobní údaje poskytnuté mu ze strany Klienta nebo Zájemce v souladu s ustanoveními zákona č.j. 18/2018 ze. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“).
 3. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Klienta nebo Zájemce pouze pro účely poskytování služeb.
 4. Klient uzavřením smlouvy s Poskytovatelem a Zájemce odesláním objednávky uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů za účelem uzavření smlouvy, provedení nezbytných opatření předcházejících uzavření smlouvy, poskytování služeb v souladu se smlouvou, vyřizování objednávky Klienta nebo Zájemce, komunikace s Klientem , související s poskytováním služeb, plnění smluvních a zákonných povinností, jakož i další úkony neoddělitelně spojené s objednanými nebo poskytovanými službami.
 5. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rozsah nebo účel uvedený v těchto VOP pouze a) na základě předchozího souhlasu poskytnutého Klientem dobrovolně a na předem stanovený účel, rozsah a dobu. Klient má právo takto udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Poskytovateli osobně, poštou nebo emailem nebo b) povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
 6. Klient nebo Zájemce jako dotčená osoba má právo požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů údajů..
 7. Poskytovatel je oprávněn použít osobní údaje poskytnuté mu ze strany Klienta i pro účely vlastního marketingu v rozsahu uvedení obchodního jména Klienta v referencích, v nabídkových materiálech, prezentacích a na své webové stránce, a to na základě předchozího souhlasu Klienta.
 8. Poskytovatel je povinen chránit zpracovávané osobní údaje před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jakýmikoli jinými protiprávními způsoby zpracování.
 9. Poskytovatel je povinen neposkytnout osobní údaje třetím osobám, nepoužít osobní údaje k jinému než dohodnutému účelu, nezneužít pro svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby a nenakládat s osobními údaji v rozporu s tímto článkem VOP.
 10. Poskytovatel je povinen vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu poté, co se splnil účel jejich zpracování nebo uchovávání, a to zejména po ukončení všech smluvních vztahů mezi Klientem a Poskytovatelem, po zániku všech závazků Klienta vůči Poskytovateli, po vyřízení všech reklamací, žádostí a nároků Klienta vůči Poskytovateli, po uplynutí lhůty, během níž je Poskytovatel povinen uchovávat osobní údaje v souladu s GDPR.
 11. Klient nebo Zájemce uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací na dobu neurčitou, přičemž tento souhlas může kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Poskytovateli osobně, poštou nebo emailem.

 

Článek XI.

Závazek mlčenlivosti

 

 1.  Poskytovatel, Klient i Zájemce se zavazují, že nezneužijí a budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích a údajích, o kterých se dozvěděli v souvislosti s poskytováním služeb na základě smlouvy nebo objednávky, jakož io obsahu smlouvy nebo objednávky a chránit tyto před jejich zneužitím ze strany třetích osob a zároveň se zavazují, že nezpřístupní žádnou dokumentaci týkající se předmětu smlouvy nebo objednávky třetí osobě, a to až do doby, než se informace chráněné podle této smlouvy nebo objednávky nestanou veřejně přístupnými právně dovoleným způsobem. Poskytovatel, Klient i Zájemce včetně svých zaměstnanců a/nebo smluvních partnerů, kteří se podílejí na plnění smlouvy nebo objednávky, nesmějí tyto informace, skutečnosti a údaje použít v rozporu s jejich účelem, pro své potřeby nebo pro potřeby třetích osob v rozporu se smlouvou nebo objednávkou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek XII.

 

Odpovědnost za škodu a její náhrada

 

 1.  Poskytovatel a Klient odpovídají za škodu způsobenou porušením některé z jejich povinností jim vyplývajících z jejich závazkového vztahu založeného smlouvou az platných právních předpisů. V případě porušení své povinnosti ze závazkového vztahu jednou stranou (Poskytovatelem nebo Klientem), je tento povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně (Poskytovateli nebo Klientovi), ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
 2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, pokud nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala (např. válka, požár, povodeň, zemětřesení, stávka, výpadek elektrického proudu, rozhodnutí orgánu veřejné správy apod.). Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla až v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, se kterou jsou tyto účinky spojeny.
 3. Poskytovatel odpovídá za škodu Klientovi vzniklou porušením jeho povinnosti poskytovat služby v rozsahu, standardu a kvalitě dle smlouvy a povinnosti odstranit řádné a včas reklamované vady pouze v případě, že Poskytovatel porušení své povinnosti zavinil, přičemž v takovém případě je Poskytovatel povinen nahradit Klientovi tímto vzniklou škodu maximálně do výše ceny služby, kterou je Poskytovatel oprávněn ve smyslu smlouvy vyúčtovat Klientovi za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k zaviněnému porušení povinnosti Poskytovatele nebo do výše ceny sjednané ve smlouvě za konkrétní službu.

 

Článek XIII.

Odstraňování poruch a Reklamační řád

 

 1.  Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
 2. Klient má právo na bezplatné odstranění poruch poskytnutých služeb, které se vyskytly bez zavinění Klienta.
 3. Klient je povinen neprodleně nahlásit Poskytovateli veškeré poruchy poskytovaných služeb, a to telefonicky na číslo, uvedené na webové stránce Poskytovatele. Nahlášení poruchy musí kromě popisu problému obsahovat i identifikaci Klienta, jméno společnosti a IČ, jakož i jméno kontaktní osoby a její mobilní telefonní číslo pro účely co nejrychlejšího odstranění nahlášené poruchy.
 4. Klient je povinen následně potvrdit nahlášení poruchy i e-mailem, a to bez zbytečného odkladu po telefonickém nahlášení poruchy dle bodu 3. tohoto článku VOP. Písemné nahlášení poruchy musí obsahovat kromě popisu problému obsahovat i identifikaci Klienta, jméno společnosti a IČ, jakož i jméno kontaktní osoby a její mobilní telefonní číslo.
 5. V případě, že Klient nepotvrdí nahlášení poruchy emailem dle bodu 4. tohoto článku VOP, Poskytovatel neodpovídá za neodstranění poruchy.
 6. Nahlášením poruchy v souladu s body 3. a4. tohoto článku VOP začíná běžet lhůta k odstranění V rámci této lhůty je Poskytovatel povinen provést nezbytná opatření k odstranění závady. Lhůta pro odstranění poruchy je 48 hodin, pokud byla porucha nahlášena během pracovních dnů v době od 8:00. do 17:00. Pokud byla porucha nahlášena mimo časy a dny uvedené v předchozí větě, doba odstranění poruchy začne běžet následující den po dni nahlášení poruchy a to od 8,00 h., pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.
 7. Porucha se považuje za odstraněnou okamžikem obnovení funkčnosti poskytovaných služeb nebo okamžikem obnovení dohodnuté úrovně jejich kvality. Odstranění poruchy Poskytovatel oznámí Klientovi
 8. V případě poruchy je Klient povinen umožnit pracovníkům Poskytovatele, resp. jím pověřeným osobám přístup k zařízením nebo k síti za účelem odstranění poruchy.
 9. Klient je oprávněn reklamovat poskytnuté služby, na kterých byla nahlášena porucha, a to v případě, že Klientem nahlášené poruchy dle tohoto článku VOP nebudou Poskytovatelem odstraněny ve lhůtě pro odstranění poruchy.
 10. Reklamaci je Klient povinen podat písemně, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro odstranění závady, přičemž uplatnění reklamace nezbavuje Klienta povinnosti uhradit fakturovanou částku za poskytování služeb ve lhůtě Reklamace musí obsahovat identifikační údaje Klienta, kontaktní osobu, číslo smlouvy a srozumitelným způsobem popsaný předmět reklamace. V případě, že si Klient své právo ve stanovené lhůtě neuplatní, toto jeho právo uplynutím lhůty zanikne.
 11. Reklamace budou vyřizovány ve lhůtě, odpovídající složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné reklamace, a to do 15 dnů, bude-li se jednat o jednoduchý případ reklamace, do 30 dnů, bude-li se jednat o složitější případ reklamace.
 12. Poskytovatel je povinen Klienta písemně informovat o vyřízení reklamace, a to do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
 13. V případě, že Poskytovatel uzná reklamaci uplatněnou Klientem za opodstatněnou zdůvodnění, že závada vznikla vinou Poskytovatele, Klientovivznikne nárok na slevu z ceny za poskytnuté služby ve výši 2%, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Peněžitý nárok Klienta z důvodu reklamace uznané Poskytovatelem bude Klientovi zúčtován ve fakturačním období, ve kterém byla reklamace uznána za opodstatněnou a v případě jednorázové služby bude na částku ve výši nároku Klientovi vystaven dobropis ve lhůtě 30 dnů ode dne uznání reklamace za opodstatněnou.

Článek XIV.

Omezení a přerušení poskytování služeb

 

 1.  Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb z důvodu (i) zneužívání poskytovaných služeb (ii) používání poskytovaných služeb na podporu, vytvoření možností nebo zapojení se do jakékoli nezákonné nebo aktivity v rozporu s dobrými mravy nebo pravidly slušnosti, zejména však pro přenos urážlivé, obtěžující nebo zlomyslné komunikace nebo k šíření poplašné zprávy nebo výhružných informací (iii) poskytování služeb třetím osobám bez písemné dohody Poskytovatelem (iv) v případě prodlení Klienta se zaplacením splatné ceny za poskytované služby více než 7 dnů od doručení písemného upozornění Klientovi ze strany Poskytovatele (dále jen upomínka“) (v) v případě podstatného porušení jiné smluvní povinnosti Klienta i přes písemné upozornění Klienta na podstatné porušení smluvní povinnosti zaslaného ze strany Poskytovatele.
 2. V případě omezení nebo přerušení poskytování služeb Poskytovatelem z důvodů uvedených v bodě 1. tohoto článku VOP Poskytovatel obnoví poskytování služeb po odpadnutí důvodů, pro které bylo poskytování služeb omezeno nebo přerušeno, a v případě omezení nebo přerušení poskytování služeb Poskytovatelem z důvodu dle bodu 1. ( iv) tohoto článku VOP tohoto Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po úhradě splatné částky za poskytované služby včetně poplatku za upomínku ve výši 10 EUR.

 

Článek XV.

Trvání a ukončení Smlouvy

 

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným v Závazné objednávce nebo ve smlouvě a uzavírá se na dobu, na které se smluvní strany dohodnou. Smluvní strany se mohou dohodnout na uzavření smlouvy i na dobu neurčitou.
 2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou lze ukončit (i) dohodou smluvních stran (ii) písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta jsou 3 kalendářní měsíce a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 3. Smlouvu uzavřenou na dobu určitou lze ukončit (i) dohodou smluvních stran (ii) písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, avšak jedině v případě, že služba ještě nebyla poskytnuta. Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 4. Smlouvu uzavřenou na dobu určitou končí (i) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena(ii) splněním účelu pro který byla uzavřena.
 5. Smlouvu lze ukončit i písemným odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran.
 6. Poskytovatel je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany Klienta, a to zejména pokud Klient (i) nezaplatil cenu za poskytnuté služby ani do 30 dnů po dni její splatnosti i přes předchozí písemnou výzvu k zaplacení(ii) používá služby způsobem, který je v rozporu se smlouvou nebo těmito VOP(iii) opakovaně porušuje smlouvu nebo VOP (zejména opakované prodlení s úhradou ceny služby, zneužívání poskytované služby apod.).
 7. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez sankcí v případě že (i) si Poskytovatel neplní své povinnosti ve smyslu Smlouvy i přesto, že byl na tuto skutečnost písemně upozorněn (ii) Klient neakceptuje podstatné změny VOP, přičemž v tomto případě je Klient oprávněn odstoupit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byly podstatné změny VOP oznámeny ze strany Poskytovatele (iii) Poskytovatel nesdělí Klientovi podstatnou změnu VOP, přičemž v tomto případě je Klient oprávněn odstoupit od smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se opodstatněné změně VOP dozvěděl , nejpozději však do 3 měsíců ode dne účinnosti podstatné změny VOP; Klient nemá právo odstoupit od smlouvy dle bodu 7 (ii) a (iii) tohoto článku VOP, pokud podstatná změna VOP je přímo nebo nepřímo vyvolána změnou obecně závazného právního předpisu, rozhodnutím orgánu veřejné správy nebo orgánu Evropské unie (iv) Poskytovatel ani po opakovaně uznané reklamaci Klienta neposkytuje služby v kvalitě a rozsahu dle smlouvy, přičemž v takovém případě je Klient oprávněn odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyřízení opakované reklamace jejím uznáním, avšak pouze v případě, že porušení povinností Poskytovatele dle tohoto bodu 7. (iv) stále přetrvává(v) Poskytovatel nesdělí Klientovi výsledek vyřízení reklamace dle bodu 12. článku VOP, v tomto případě je Klient oprávněn odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro oznámení výsledku vyřízení reklamace.
 8. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

 

Článek XVI.

Dílo a licence

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že součástí poskytovaných služeb bude zhotovení díla nebo v rámci poskytování služeb dojde ke zhotovení díla, a toto dílo bude splňovat zákonné podmínky autorského díla, Poskytovatel uděluje Klientovi licenci, kterou Poskytovatel uděluje Klientovi souhlas k použití autorského díla. obsaženého v díle nebo jeho části (dále jen „Autorské dílo“), a to na všechny převoditelné způsoby použití známé v době uzavření Smlouvy, a to zejména avšak nikoli výlučně na provedení rozmnožením Autorského díla, zařazení Autorského díla do souborného díla, spojení Autorského díla s jiným dílem, úpravy, změny a zpracování Autorského díla. Licence je udělena jako výhradní licence v územně, věcně a časově neomezeném rozsahu.
 2. Poskytovatel, jako nabyvatel licence, bude mít právo používat dílo, umožnit používání díla třetím osobám a udělit sublicenci k používání díla třetím osobám. Za tímto účelem Poskytovatel jako poskytovatel licence nebo autor Autorského díla uděluje souhlas s výše uvedeným a v případě, že o to Klient kdykoli v budoucnu požádá, zavazuje se potvrdit takový souhlas a podepsat jakékoli dokumenty požadované v této věci v budoucnosti. Odměna za udělení licence, jakož i za udělení souhlasu s udělením sublicence nebo postoupením licence je již zohledněna v ceně stanovené za zhotovení díla Poskytovatel z tohoto důvodu nebude mít nárok na jakoukoli další odměnu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

Článek XVII.

Řešení sporů

 

 1. Klient se zavazuje všechny případné spory vzniklé mezi Klientem a Poskytovatelem z právních vztahů založených smlouvou nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o platnost, výklad, realizaci nebo zánik smlouvy řešit přednostně mimosoudním jednáním s Poskytovatelem. V případě, že ani do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k mimosoudnímu jednání Poskytovateli se nedojde ke vzájemné dohodě o urovnání sporu, je Klient oprávněn řešit věc soudní cestou.
 2. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory budou přednostně řešit dohodou smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou na mimosoudním urovnání sporu, budou tyto spory rozhodovány příslušnými obecnými slovenskými soudy.

 

Článek XVIII.

Změna zmluvy, VOP a Ceník

 

 1. Jakékoliv změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen po dohodě smluvních stran, ve formě písemných dodatků ke smlouvě, pokud není uvedeno jinak.
 2. Poskytovatel je oprávněn během trvání smlouvy jednostranně měnit tyto VOP nebo Ceník.
 3. Poskytovatel se zavazuje oznámit Klientovi každou podstatnou změnu VOP, Ceníku ve lhůtě 7 dní ode dne nabytí účinnosti takové změny.
 4. Poskytovatel oznámí změnu VOP nebo Ceníku na webové stránce Poskytovatele, čímž si současně splní oznamovací povinnost vůči Klientovi.

 

Článek XIX.

Společná a závěrečná ustanovení

 

 1.  VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce Poskytovatele.
 2. Uzavřením smlouvy nebo potvrzením Závazné objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.
 3. Právní vztahy mezi smluvními stranami, založené smlouvou nebo Závaznou objednávkou, které však smlouva nebo Závazná objednávka výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními zákona a jiných obecně závazných právních předpisů České republiky.
 4. V případě odlišné úpravy ustanovení smlouvy nebo Závazné objednávky a těchto VOP nebo Ceníkem platí, že ustanovení smlouvy nebo Závazné objednávky mají přednost před ustanoveními VOP nebo Ceníku.
 5. Pokud se prokáže, že některé z ustanovení smlouvy je neplatné nebo neúčinné, taková neplatnost nebo neúčinnost nemá za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení smlouvy nebo samotné smlouvy. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují bezodkladně nahradit takové ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.
0:00
0:00