Blog


google dynamic search ads

Ako optimalizovať dynamic search ads a rýchlo preniknúť na ďalšie trhové segmenty? 

Dynamické reklamy vám pomôžu automatizovať vaše PPC kampane a inteligentnou automatizáciou rozšíriť zásah na širšie publikum. Prinášame niekoľko tipov ako dokážete zvýšiť výkonnosť dynamic search ads a neprepáliť rozpočet.

Automatizácia sa stala populárnym buzzwordom nielen v marketingu. A nezostáva len pri rozprávaní. Pri súčasných AI pretekoch preniká automatizácia do všetkých kútov marketingových nástrojov a procesov. Google už nejakú dobu disponuje inteligentnými algoritmami, ktoré pomáhajú posilňovať PPC kampane. A jedným z takých nástrojov sú práve dynamic search ads (dynamické reklamy).

Čo sú dynamic search ads?

Dynamic search ads predstavujú typ reklamy, ktorý je súčasťou Google Ads. Dynamickosť spočíva v automatickom vytvárané nadpisov a zároveň aj priradeniu najrelevantnejšej landing page na vašom webe podľa zadaných kľúčových slov alebo vyhľadávaných fráz.

Namiesto tradičného preddefinovania kľúčových slov, pri ktorých sa má objavovať vaša reklama vo vyhľadávaní využívajú dynamic search ads obsah, ktorý už máte na svojich stránkach. Reklama sa tak zobrazuje užívateľom, a teda vaším potenciálnym zákazníkom, pokiaľ informácie, ktoré vyhľadávajú nejakým spôsobom súvisia s tým, čo máte na webe.

Vďaka tomu sú dynamic search ads efektívnym a flexibilným reklamným riešením, ktoré vám môže pomáha oslovovať širšie publikum. A tak zachytávať návštevnosť, ktorá by vás mohla za normálnych okolností pri tradičných kampaniach obísť.

google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads Help

Prínosy dynamických reklám

Pre malé a stredné podniky je rozhodujúce zostávať konkurencieschopnými, čo znamená byť v digitálnom prostredí viditeľní a relevantní. Dynamic search ads umožňuje vytvárať efektívne, cielené a vysoko výkonné kampane bez potreby detailného rešeršovania a nastavovania kľúčových slov alebo neustálej manuálnej optimalizácie kampaní

Využitím dynamic search ads môžete:

1. Maximalizovať svoju online prítomnosť

Dynamic search ads vám pomáhajú vypĺňať medzery, ktoré sa môžu vo vašich kampaniach objaviť, pokiaľ sa vám nepodarilo spraviť dôkladnú analýzu kľúčových slov a nastaviť adekvátnu stratégiu. Relevantná reklama sa vášmu cieľovému publiku zobrazí, aj keď ste relevantné kľúčové slová zabudli zadať do nastavanie PPC kampane.

2. Šetriť čas a zdroje

Dynamic search ads pomáha odbúravať čas, ktorý by ste venovali manuálnemu nastavovaniu a úprave kampane. Vy sa tak budete môcť venovať strategickým úlohám s vyššou pridanou hodnotou.

3. Zostať konkurencieschopnými

Dynamic search ads pomáhajú predovšetkým malým a stredným podnikom konkurovať väčším firmám, ktoré disponujú rozsiahlejšími rozpočtami a zdrojmi. V tomto prípade ide o investíciu s nezanedbateľnou návratnosťou, obzvlášť keď zoberiete do úvahy aj odbremenenie od konštantného manuálneho ladenia PPC kampaní.

4. Zlepšiť výkonnosť reklamy

Algoritmy strojového učenia dynamic search ads významne pomáhajú zlepšiť vašu viditeľnosť vo vyhľadávaní, čo sa prejavuje aj na vyššej miere prekliknutí (CTR) a lepšej miere konverzií. A to je jedným z hlavných cieľov vašich kampaní.

5. Automatická aktualizácia textov reklám

Ak pravidelne upravujete texty na svojich stránkach, tieto zmeny sa automaticky prenášajú aj do textov dynamic search ads. Nemusíte tak zbytočne kontrolovať znenie aj v reklamných kampaniach na Google Ads a vaše kampane zostávajú stále aktuálne.

google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads

Ako fungujú dynamické reklamy?

Dynamické reklamy využívajú technológiu prehľadávania webu od Googlu a algoritmy strojového učenia. 

Štandardný postup fungovania je nasledovný:

1. Google indexuje váš web: Google prehľadáva a indexuje váš web, aby pochopil jeho obsah a štruktúru. Ide o štandardný proces crawlovania webových stránok.

2. Užívateľ, a teda váš potenciálny klient, zadá kľúčové slovo do vyhľadávača: Keď užívateľ zadá do vyhľadávača slovné spojenie, ktoré má nejaký súvis s obsahom na vašich webových stránkach, Google začne vyhodnocovať relevantnosť vašich stránok vzhľadom na hľadané slovné spojenie.

3. Dynamické reklamy vygenerujú reklamu priamo: Ak je ktorákoľvek vaša webová stránka považovaná za relevantnú, algoritmy dynamic search ads automaticky vytvoria nadpis reklamy na základe zadaného kľúčového slova alebo frázy a identifikujú najvhodnejšiu landing page na vašom webe, ktorú následne zaradia do pripravovanej reklamy.

4. Reklamná aukcia: Takto vygenerovaná reklama vstupuje do štandardnej aukcie Google Ads, kde tradične súťaží s ostatnými reklamami cielenými na rovnaké alebo podobné kľúčové slová.

5. Reklama sa zobrazí víťazovi aukcie: Ak vaša reklama vyhrá aukciu, čo závisí aj od vašej stratégie bidovania, zobrazí sa príslušnému užívateľovi. Pokiaľ ho váš text a ponuka oslovia alebo aspoň vzbudia zvedavosť, jedným klikom sa objaví na vašej stránke.

google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads

Osvedčené postupy a stratégie maximalizácie efektívnosti dynamic search ads

Spustenie dynamických reklám je jednoduchý krok ako môžete rozšíriť zásah svojich PPC kampaní. Keďže hlavným zdrojom pre dynamic search ads sú vaše stránky, treba ich udržať vždy aktuálne a správne optimalizované. Tento postup je nevyhnutný nielen pre dynamické PPC kampane, ale aj preto, aby stránky správne plnili svoj účel akonáhle sa na nich objavia vaši potenciálni zákazníci.

Váš web musí byť preto dobre štruktúrovaný, prehľadný a logickou organizáciou obsahu, ktorá nebude miasť návštevníkov. Samozrejmosťou je optimalizácia stránok pre SEO vrátane jedinečných a relevantných názvov a meta popisov pre každú stránku. Uistite sa, že vaše landing page sú vhodné pre mobilné zariadenia, rýchlo sa načítavajú a správne sa zobrazujú. Nezabúdajte aj na jasné a presvedčivé výzvy na akciu (CTA) a príjemnú užívateľskú skúsenosť (UX), ktoré vám pomáhajú zlepšovať optimalizáciu miery konverzií (CRO).

Vieme vám však poradiť aj niekoľko ďalších tipov ako dokážete ešte zvýšiť výkonnosť dynamických reklám:

 • Kategorizácia webových stránok: Algoritmy Google kategorizujú obsah vášho webu do rôznych tém. Preto je dôležité mať ľahko zrozumiteľnú štruktúru webu. Zmysluplné rozdelenie webovej stránky na jasné kategórie je nevyhnutné predovšetkým v prípade e-shopov s veľkým množstvom rôznorodých položiek.
 • Vytváranie dynamických zacielení: V nastavení dynamic search ads môžete zadefinovať zacielenia reklamy. Okrem spoľahnutia sa na šikovné algoritmy Google si taktiež môžete pripraviť aj svoje vlastné kategórie použitím informačného kanálu stránky (tzv. page feedu). Page feed použijete na presné určenie, ktoré URL adresy sa majú použiť vo vašej dynamic search ads kampani.
 • Možnosti zacielenia: Existuje niekoľko možností zacielenia: „Všetky webové stránky“, „Konkrétne webové stránky“ alebo „Informačné kanály stránok (page feed)“. Variant „Všetky webové stránky“ je vhodný predovšetkým pre menšie webové stránky so špecifickým sortimentom produktov alebo služieb. Možnosť „Špecifické webové stránky“ je skvelá, ak chcete zacieliť na webové stránky obsahujúce určité slová v URL adrese alebo názve stránky alebo ak máte na stránke veľa obsahu v zložitej štruktúre. Posledný variant s page feedom vám poskytuje najvyššiu úroveň kontroly nad cielením kampane.

Ďalšie tipy na zefektívnenie dynamických reklám

 • Page feed: Ak máte väčší web alebo zložitejší obsah, mali by ste zvážiť použitie page feedu. Ide o tabuľku obsahujúcu všetky URL adresy, na ktoré chcete zacieliť, pričom každá má vlastné označenie. Týmto spôsobom máte pod kontrolou aké URL adresy a stránky sú najvhodnejšie pre kampane dynamic search ads.
 • Vylučujúce (negatívne) kľúčové slová: Dynamic search ads môžu generovať návštevnosť pre irelevantné dopyty ak nie sú správne nastavané. Pravidelne kontrolujte prehľad hľadaných výrazov a v prípade, že narazíte na irelevantné frázy alebo slovné spojenia, pridajte ich do zoznamu negatívnych kľúčových slov.
 • Úpravy bidovacej stratégie: Bidujte agresívnejšie na segmenty, ktoré vo vašom prípade povedú s najväčšou pravdepodobnosťou ku konverzii. V rámci tejto stratégie skontrolujte na akých teritóriách sa vaším reklamám darí najviac, v akých hodinách presne, na akých typoch zariadení a nezabúdajte si pozrieť aj ďalšie kategórie.
 • Dynamic search ads a kľúčové slová spolu: dynamic search ads vám môžu pomôcť vyplniť medzery pri pokrytí všetkých relevantných kľúčových slov. Spustenie dynamic search ads spolu s kampaňami založenými na preddefinovaných kľúčových slovách vám pomôže rozšíriť dosah vašich reklám.
 • Vylúčenie nevýkonných URL alebo kategórií: Po spustení kampaní s dynamic search ads  si pravidelne kontrolujte analytiku. Po nejakej dobe si všimnete, že niektoré stránky alebo kategórie budú výkonnostne zaostávať za ostatnými. Aj vzhľadom na vaše rozpočtové možnosti zvážte, či ich nevylúčite zo zacielenia dynamic search ads a nevyužijete tieto prostriedky na podporu výkonnejších stránok.
google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads

Ako merať výkon dynamic search ads a dosiahnuť lepšie výsledky

Sledovanie a vyhodnocovanie reklamných kampaní je nevyhnutné pre zabezpečenie efektívneho nakladania s rozpočtom ako aj pre identifikáciu príležitostí na zlepšenie bežiacich kampaní. Preto by ste sa mali zamerať na sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, analyzovať ich a v závislosti od výsledkov aj prijímť adekvátne opatrenia. 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)

Ak chcete merať úspešnosť svojich kampaní s dynamic search ads, toto sú kľúčové ukazovatele výkonnosti:

 • Miera prekliknutí (CTR): Percento používateľov, ktorí kliknú na vašu reklamu po jej zobrazení vo vyhľadávaní, čo je indikátorom relevantnosti ako aj atraktívnosti vašej reklamy pre cieľovú skupinu.
 • Konverzný pomer: Percento používateľov, ktorí po kliknutí na vašu reklamu dokončia požadovanú akciu na vašom webe (napr. niečo kúpia v e-shope alebo vyplnenia kontaktný formulár).
 • Cena za kliknutie (CZK): Priemerná suma, ktorú zaplatíte za každé kliknutie na vašu reklamu, čo vám pomôže merať efektivitu vašich výdavkov na reklamu.
 • Návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS): Výnosy generované z vašich reklamných kampaní v porovnaní s nákladmi na prevádzku týchto kampaní. Tento údaj vám pomáha vyhodnocovať celkovú efektivitu vašej kampane.

Ako zlepšiť mieru prekliknutí (CTR)

 • Relevantnosť a atraktívnosť textu reklamy: Uistite sa, že popisy sú relevantné a pútavé pre širokú škálu vyhľadávacích dopytov. Vhodným copywritingom si zvyšujete šancu oslovenia vašich klientov a tým aj zvýšenia preklikov.
 • Rozšírenia dynamic search ads: Rovnako ako sa odporúča využívať rozšírenia pri bežných PPC kampaniach, toto odporúčanie sa vzťahuje aj na dynamic search ads. Nezabúdajte na odkazy na ďalšie podstránky, štruktúrované úryvky, kontaktný formulár, či telefónny kontakt.

Ako zvýšiť mieru konverzií 

 • Optimalizácia webových stránok: Uistite sa, že sú vaše webové stránky aktualizované a správne optimalizované pre konverzie. Landing page by mali byť relevantné pre reklamy a cesta zákazníka na vašom webe by mala byť jednoduchá a intuitívna. V prípade nedostatočného výkonu skúste upraviť UX alebo dizajn webu.
 • Retargeting: Rovnako ako pri rozšíreniach reklamy, aj pri retargetingu platí, že by ste ho mali využívať už za bežných okolností. Aj preto by ste ho nemali opomenúť ani pri dynamic search ads. Tak sa vám podarí privádzať späť užívateľov, ktorí navštívili vašu webovú stránku, ale pri predchádzajúcej návšteve neuskutočnili konverziu. Môžete vytvoriť reklamy zacielené výhradne na vracajúcich sa užívateľov a odlíšiť sa tak od širšieho publika, ktoré zatiaš nepozná vašu značku alebo produkty.

Zníženie ceny za klik

 • Stratégia bidovania: Na optimalizáciu CZK použite stratégie automatického bidovania, ako je napríklad maximalizácia kliknutí.
 • Skóre kvality: Optimalizujte svoje webové stránky podľa relevantnosti a rýchlosti načítania. Vyššie skóre kvality vám zníži cenu za kliknutie.

Ako zlepšiť návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS)

 • Sledovanie konverzií: Uistite sa, že máte správne nastavené sledovanie konverzií v GTM. To vám umožní presne merať ROAS.
 • Optimalizácia cenových ponúk: Optimalizujte svoje cenové ponuky na základe výkonnosti svojich reklám. Ponúkajte vyššie ceny pre reklamné skupiny alebo kategórie, ktoré majú dobrú výkonnosť, a znížte maximálnu cenu za klik pri málo výkonných alebo menej relevantných kategóriách.
 • Ziskovosť produktu alebo služby: Pri nastavení kategórií uprednostňujte produkty alebo služby, ktoré vám prinášajú vyššie zisky. Aj vďaka tomu sa vám podarí dosiahnuť lepšiu návratnosť prostriedkov investovaných do PPC kampaní.
google dynamic search ads

Zdroj: Google Ads

Ako využilo Trivago dynamické reklamy

Trivago potrebovalo rýchlo rozšíriť pokrytie svojej kampane vo vyhľadávaní na všetkých trhov cez veľa longtailových kľúčových slov. Spoločnosť využívala Google Ads pre vybudovanie svojej pozície ako globálnej značky pre cestovateľov prostredníctvom tradičných kampaní vo vyhľadávaní. Ale v roku 2015 sa Trivago rozhodlo túto stratégiu doplniť a využiť dynamic search ads kampane na zvýšenie svojej viditeľnosti vo vyhľadávaní na nových ako aj už etablovaných trhoch.

Trivago vytvorilo dynamic search ads kampane pre všetky trhy, využilo odporúčané kategórie a použilo automatizované bidovanie zamerané na konverzie. S pomocou dynamic search ads firma rýchlo a efektívne pokryla chýbajúce kľúčové slová a rozšírila dosah svojich kampaní vo vyhľadávaní. Dynamická reklama umožnila spoločnosti generovať dlhšie, relevantnejšie názvy reklám na základe špecifického vyhľadávania užívateľov. Vďaka prispôsobeniu šablóny svojej reklamy pre odporúčané kategórie dokázala firma osloviť cestovateľov správnou reklamou v správny moment.

Kampane s dynamickou reklamou priniesli dobré výsledky predovšetkým na rozvíjajúcich sa trhoch. Firma zaznamenala až o 140% vyššiu mieru prekliknutia na reklamy zo svojich dynamic search ads kampaní v porovnaní s bežnými PPC reklamami pre rovnaké kľúčové slová. Novšie trhy tiež zaznamenali významné zvýšenie konverzií, zatiaľ čo na trhoch, kde bola firma etablovaná sa podarilo znížiť akvizičné náklady na získanie zákazníka (CPA). 

Nepodarilo sa vám naplniť obchodné očakávania ani s dynamickými reklamami? Naši skúsení odborníci vám pomôžu optimalizovať stratégiu dynamických PPC kampaní pre lepší výkon a viac konverzií. Napíšte nám.

 nextlevel@monkeymedia.sk  

   +421 910 954 999

© MONKEYMEDIA 2022


 nextlevel@monkeymedia.sk      +421 910 954 999 © MONKEYMEDIA 2022
0:00
0:00